Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Witamy

Wniosek o zaopiniowanie podwyżek - październik 2019r.

 

 


 

 

 

 

I N F O R M A C J A    W Y B O R C Z A

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy!
Na Nadzwyczajnym Krajowym Zjeździe Pielęgniarek i Położnych, który obradował w dn. 3 – 4 czerwca br. w Warszawie oraz posiedzeniu Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dn. 5 czerwca 2019r. zostały przyjęte ustalenia dotyczące kalendarza wyborczego na VIII kadencję samorządu.

Zgodnie z uchwałą Nr 360/VII/2019 NRPiP z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie określenia kalendarza wyborczego okręgowe rady pielęgniarek i położnych w terminie do 31 marca 2020r. przeprowadzą okręgowe zjazdy, na których zostaną wybrani delegaci na VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych.

Dokładne terminy wyborów Delegatów w poszczególnych rejonach zostaną wyznaczone uchwałą Okręgowej Rady.

Informuję, aby do 11 października 2019r. zaktualizowali Państwo swoje dane w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych – szczególnie w aspekcie nazwisk i aktualnego miejsca pracy – gdyż w oparciu o dane zawarte w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych tworzone będą listy wyborcze osób uprawnionych do głosowania i kandydowania.

UWAGA!
W przypadku pracy w kilku miejscach proszę o zadeklarowanie swojego rejonu wyborczego – można widnieć wyłącznie na jednej liście.

Janusz Grzegorczyk
Przewodniczący ORPiP w Ostrołęce 

 

 

Wysokość opłat w 2019r.

Składki członkowskie:
Indywidualna praktyka (działalność lecznicza) , pobyt za granicą – 0,75%
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez
wypłat z zysku – 38,03 zł

Wpis do RPWDL (działalności leczniczej) – 98,00 zł
Zmiana wpisu do RPWDL – 49,00 zł

Wpis do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe
pielęgniarek i położnych – 292,00 zł
 

 

Przewodnik po RODO w Służbie Zdrowia

 

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce zaprasza

Panie Pielęgniarki i Położne do udziału w kursach specjalistycznych:

 

Lp.

Dziedzina kształcenia

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

1.

Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (program dla pielęgniarek i położnych)

 

23.03.2019

 

18.05.2019

 

2.

Resuscytacja krążeniowo – oddechowa

(program dla pielęgniarek i położnych)

 

13.04.2019

 

01.06.2019

 

3.

 

Szczepienia ochronne dla pielęgniarek

 

28.09.2019

 

23.11.2019

 

4.

 

Wywiad i badanie fizykalne

 

25.05.2019

 

20.07.2019

 

 

Zapisy na szkolenia odbywają się wyłącznie

w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK)

 

Termin rozpoczęcia poszczególnych kursów może ulec zmianie

(termin uzależniony od zgłoszenia się wymaganej ilości osób na kursy)

 

Szczegółowe informacje dostępne po nr tel. 29 760 44 36

 

UWAGA!
WAŻNA INFORMACJA W SPRAWIE SPORZĄDZANIA I WYSTAWIANIA INFORMACJI PIT 8C DLA CZŁONKÓW SAMORZĄDU ZAWODOWEGO

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce wystąpiła z wnioskiem do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w zakresie jej obowiązków jako płatnika podatku dochodowego, związanych z opodatkowaniem świadczeń otrzymywanych przez członków Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych.
Zgodnie z otrzymaną interpretacją podatkową Członkowie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce uczestniczący w szkoleniach organizowanych przez Izbę, jak również otrzymujący refundację kosztów kształcenia zawodowego na zasadach określonych w Regulaminie refundacji kosztów kształcenia i doskonalenia zawodowego członków OIPiP, opłacanych ze środków pochodzących ze składek członkowskich nie uzyskują przychodów z nieodpłatnego świadczenia polegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.
W związku z tym OIPiP w Ostrołęce od 2018r. nie będzie wystawiała informacji PIT 8C osobom, które uzyskały refundację kosztów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (szkolenia specjalizacyjne, kursy kwalifikacyjnej, kursy specjalistyczne…)

Poniżej zamieszczamy interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej znak 0114-KDIP3-3.4011.374.2018.1.IM z dnia 04 września 2018 r.

POBIERZ TUTAJ

 

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE


Podstawa Prawna: Ustawa o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. (Dz. U. Nr 174, poz.1038 z późn. zm.), Uchwała Nr 18 i 22VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału).
Składki członkowskie opłacają członkowie samorządu pielęgniarek i położnych z zastrzeżeniem osób zwolnionych z ich opłacania.
Uchwała Krajowego Zjazdu określa miesięczna składkę członkowską w wysokości:
1. 1% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w przypadku zatrudnienia pielęgniarki lub położnej na podstawie umowy o pracę lub na podstawie stosunku służbowego;
2. przepis pkt. 1) ma zastosowanie także w przypadku pielęgniarki lub położnej nie prowadzącej działalności gospodarczej, a wykonującej zawód wyłącznie na podstawie umowy zlecenia;
3. 0,75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego, w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej – indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt. 1) i 2), w tym także pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych i wynosi w 2018r. – 35,55 zł.
4. W przypadku uzyskiwania dochodów jednocześnie z kilku źródeł, o których mowa w pkt. 3, składka członkowska powinna być naliczana z jednego źródła, w którym jej wysokość jest najwyższa.
5. Składki można odprowadzać:
Poprzez dział księgowo-finansowy swojego pracodawcy lub indywidualnie
na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
Nr 39 2030 0045 1110 0000 0018 6710
lub samodzielnie w kasie OIPiP w godzina pracy biura Izby.
Przelewy i wpłaty składek członkowskich powinny zawierać:
nazwę i adres pracodawcy, imiona i nazwiska pielęgniarek/położnych za które płacona jest składka oraz miesiąc za który opłacana jest składka
6. Z opłacania składek członkowskich zwolnione są pielęgniarki, położne:
bezrobotne, które są zarejestrowane w urzędzie pracy (pod warunkiem przedłożenia zaświadczenia z urzędu pracy);
które zaprzestały wykonywania zawodu i złożyły wniosek odnośnie zaprzestania wykonywania zawodu w OIPiP
wykonują zawód wyłącznie formie wolontariatu;
przebywają na urlopie macierzyńskim/macierzyńskim, wychowawczym lub rodzicielskim;
pobierające świadczenia rehabilitacyjne, pielęgnacyjne lub zasiłek z pomocy społecznej lub będące opiekunami osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne stanowiące ich jedyne źródło dochodu;
będące studentami studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku pielęgniarstwo, które nie wykonują zawodu;
pobierające zasiłek chorobowy z ZUS- bez stosunku pracy;
niepracujące, które posiadają status emeryta lub rencisty lub pobierają świadczenia przedemerytalne.

WPIS DO REJESTRU PODMIOTÓW WYKONUJACYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ (RPWDL)
Podstawa Prawna: art. 76 ust. 1 pkt.1 oraz ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.654 z późn. zm.).
1. Wpis do rejestru podlega opłacie wynoszącej 2% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego
i wynosi w 2018r. – 91,00 zł.
2. Zmiana wpisu w rejestrze podlega opłacie stanowiącej 50% wysokości opłaty, o której mowa w pkt. 1, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego i wynosi w 2018r. – 46,00 zł.

WPIS DO REJESTRU ORGANIZATORÓW KSZTALCENIA PODYPLOMOWEGO
Podstawa Prawna: art. 76 ust. 5 ustawy o samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych z dnia 1 lipca 2011r. ( Dz. U. NR 174, poz. 1038 z późn. zm.).
Za wpis do rejestru organizatorów kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych pobierana jest opłata w wysokości 6 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego, w drodze obwieszczenia, przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wpis, zaokrąglonego w górę do pełnego złotego i wynosi w 2018r. – 272,00 zł.

Nabór na kursy specjalistyczne

Ośrodek Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych działający przy Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce zaprasza Panie Pielęgniarki i Położne do udziału w kursach specjalistycznych.

 

Lp. Dziedzina kształcenia Data rozpoczęcia Data zakończenia Cena
1. Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego u dorosłych (program dla pielęgniarek i położnych) 02.02.2018 23.03.2018 350,00
2. Resuscytacja krążeniowo - oddechowa(program dla pielęgniarek i położnych) 02.02.2018 07.04.2018 380,00
3. Szczepienia ochronne dla pielęgniarek 20.04.2018 01.06.2018 350,00
4. Leczenie ran dla pielęgniarek 24.02.2018 18.05.2018 450,00
5. Leczenie ran dla położnych 24.02.2018 27.04.2018 400,00

 

Okręgowa Izba informuje, że ze względu na niską cenę powyższe kursy nie będą refundowane przez OIPiP w Ostrołęce (dotyczy członków OIPiP w Ostrołęce).

Osoby niebędące członkami OIPiP w Ostrołęce, a zainteresowane udziałem w kursach proszone są o kontakt z biurem Izby tel. 29 760-44-36.

Zapisy na szkolenia odbywają się wyłącznie w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK).

Termin rozpoczęcia poszczególnych kursów może ulec zmianie, gdyż jest uzależniony od zgłoszenia się wymaganej ilości osób.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem Izby.

 


 

Instrukcja korzystania z SMK

Pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja rejestracji do systemu SMK

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak mają zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie.


Zmianie uległ adres siedziby Okręgowej Izby
Wszelką korespondencję prosimy kierować na:

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych
Ul. Fieldorfa "Nila" 15/7
07-410 Ostrołęka


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Zaprasza Panie pielęgniarki pracujące z dziećmi
na bezpłatne szkolenie

organizowane przy współpracy
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Pediatrycznych
w dn. 17 listopada 2017r. w godz. 10.00 – 13.00
w Sali wykładowej Nr 49
Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce
przy ul. Korczaka 73

Zakres tematyczny szkolenia połączonego z warsztatami obejmował będzie:
1. Porty naczyniowe.
2. Skanowanie żył.
3. Opiekę długoterminową dziecięcą w warunkach szpitalnych i domowych (udogodnienia, PEG, przemieszczenie).

Zajęcia prowadzić będą członkowie Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego: mgr Maria Narojczyk oraz mgr Elżbieta Dróżdż - Kubicka

Zgłoszenia telefoniczne przyjmujemy do dnia 14.11.2017r.
Tel. 29 760 44 36
 
 

Instrukcja korzystania z SMK

Pod poniższym linkiem znajduje się instrukcja rejestracji do systemu SMK

http://nipip.pl/informacja-naczelnej-izby-pielegniarek-poloznych-1-maja-2017-r-zmiany-ksztalceniu-podyplomowym-pielegniarek-poloznych/

Instrukcja dla pielęgniarek i położnych jak mają zapisać się na kształcenie w SMK po założeniu konta w systemie.

 

 

 

Informacja skarbnika Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w sprawie wysokości składki członkowskiej

Informuję, że składka członkowska dla pielęgniarek i położnych wykonujących zawód w formie praktyki zawodowej lub wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie wykreśliły się rejestru okręgowej izby w 2017 r. wynosi 33,03 zł.

Podstawa prawna: @ 2 pkt 3 Uchwały nr 22 VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany uchwały VII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych nr 18 z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie wysokości składki członkowskiej oraz zasad jej podziału.

Określa się miesięczną składkę członkowską w wysokości: 0,75 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez prezesa GUS za ostatni kwartał poprzedniego roku kalendarzowego w odniesieniu do osób wykonujących zawód pielęgniarki, położnej w ramach działalności gospodarczej - indywidualnej bądź grupowej praktyki zawodowej, a także innych członków samorządu zobowiązanych do opłacania składek nie wymienionych w pkt 1-2, w tym również pielęgniarek i położnych wykonujących zawód wyłącznie poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które nie złożyły wniosku o wykreślenie z rejestru pielęgniarek i położnych.

Skarbnik NRPiP
Danuta Adamek

 

 

 

 


Obchody Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej – 27 kwietnia 2017r. - zobacz relację

 

Serdecznie witamy na stronie internetowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce.


BARDZO WAŻNA INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK ZAMIERZAJĄCYCH WYKONYWAĆ ZAWÓD W FORMIE INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI ORAZ DLA OSÓB JUŻ PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ PRAKTYKĘ


Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą


Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania zdrowia z dnia 6 grudnia 2012r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013r. rejestracja praktyki oraz wszelkie zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą mogą być dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej (online).


Aby złożyć wniosek o wpis do RPWDL lub zmianę danych objętych tym rejestrem należy złożyć wniosek za pomocą aplikacji na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl


i podpisać go stosownym narzędziem autoryzacyjnym tj. bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.


Bezpieczny podpis elektroniczny – jest narzędziem służącym do elektronicznego podpisywania dokumentów. Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawnej jak podpis własnoręczny. Wydawany jest wyłącznie osobom fizycznym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Wydanie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest odpłatne. Koszt wydania podpisu do ok. 350 zł płatne przy wydaniu podpisu po raz pierwszy z okresem ważności na 2 lata i ok. 160 zł opłaty za jego odnowienie po upływie okresu ważności.


Profil zaufany ePUAP – jest narzędziem służącym do podpisywania dokumentów skierowanych do organów administracji publicznej. Założenie profilu zaufanego jest nieodpłatne. Profil zaufany wystawiany jest na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Po założeniu konta i profilu zaufanego na stronie ePUAP należy potwierdzić profil osobiście w najbliższym Urzędzie Gminy, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą – w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne i trwa jedynie kilka minut.


Jak założyć konto w systemie ePUAP, utworzyć i potwierdzić profil zaufany:


 1. Założyć konto na platformie ePUAP na stronie:


https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta


 1. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP – wniosek o profil zaufany


 1. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP


 1. Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP


Jak postępować, gdy zakładam działalność gospodarczą po raz pierwszy – schemat postępowania:


 1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.

 2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP

 3. Wykupienie polisy Obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek położnych wykonujących działalność leczniczą.

 4. W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie.

 5. W przypadku praktyki wykonywanej w przedsiębiorstwie leczniczym promesa bądź umowa z danym podmiotem.

 6. Dokonanie opłaty na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w kwocie 83,00 złote (z dopiskiem – za wpis do RPWDL, imię i nazwisko, Nr prawa wykonywania zawodu).

 7. Założenie konta na platformie RWPDL – https://rpwdl.csioz.gov.pl

 8. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Ostrołęce


Do złożenia wniosku o wpis lub dokonanie zmian w praktyce za pomocą aplikacji RPWDL niezbędne jest posiadanie konta użytkownika


Jak założyć konto użytkownika na stronie RPWDL:


 • Należy wejść na stronę internetową RPWDL, tj. http://rpwdl.csioz.gov.pl

 • Po stronie lewej pojawią się linki podzielone na sekcje. Należy wybrać sekcję „PRAKTYKI PIELEGNIAREK I POŁOŻNYCH”

 • W sekcji „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE” należy kliknąć na zakładkę „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”

 • Otworzy się strona z polami do wpisu loginu i hasła. Poniżej będzie link „Jeżeli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj”, na który należy kliknąć i otworzy się formularz rejestrowy do wypełnienia. M.in. należy wpisać swój adres e-mailowy (trzeba zwrócić uwagę czy jest poprawnie wpisany), na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Login i hasło należy wymyśleć samodzielnie i zapamiętać. Zaznaczyć należy zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru.

 • W swojej poczcie e-mailowej klikamy na przesłany przez RPWDL (od:<rpwdl@asseco.pl>) link aktywacyjny, który uruchomi nam dostęp do rejestru poprzez aktywację konta.

 • Mając aktywne konto możemy logować się do aplikacji dla praktyk zawodowych wpisując własny login i hasło (podane podczas rejestracji).


Zakładanie praktyki po raz pierwszy (osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności):

 1. Aby złożyć wniosek o rejestrację praktyki pielęgniarki/położnej po raz pierwszy należy wybrać „Nowy wniosek praktyka pielęgniarek i położnych”.

 2. W zależności od rodzaju praktyki wybrać wniosek o rejestrację praktyki indywidualnej lub grupowej.

 3. Wypełnienie wniosku jest podzielone na 5 części.

Są to zakładki:

  • Dane składającego

  • Adres udzielanych świadczeń

  • Akredytacje i ubezpieczenia

  • Załączniki

  • Informacje dodatkowe

Po wypełnieniu wymaganych danych na samym dole każdej zakładki są do wyboru dwie opcje: „Dalej” – przejście do następnej zakładki i „Wstecz” – powrót do poprzedniej zakładki.

Ponadto w prawej górnej części są dostępne dwie opcje:

„Wyjdź bez zapisywania” – wyjście z wprowadzania wniosku bez zapisywania zmian.

„Zapisz i wyjdź” – podobnie jak w przypadku „zakończ” – zakończenie wpisywania wniosku bez przechodzenia do kolejnej zakładki. Tą opcję można uruchomić tylko w przypadku, gdy są wypełnione wymagane pola. Wniosek zostanie zachowany jako „wniosek roboczy” do późniejszego uzupełnienia.

 1. Należy wypełnić rubryki dotyczące danych osoby prowadzącej praktykę, danych zawodowych (numer prawa wykonywania zawodu – 7 cyfrowy, numer rejestru pielęgniarek i położnych – 14-cyfrowy) oraz danych adresowych. Wszystkie wymagane pola (oznaczone*) muszą zostać wypełnione. Następnie należy zaznaczyć rodzaj praktyki. W przypadku rejestracji jednoczesnie dwóch rodzajów praktyki (np. wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (93) i wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania (95) należy zaznaczyć oba rodzaje. W przypadku praktyki specjalistycznej należy obok rodzaju praktyki wpisać odpowiednią dziedzinę specjalizacji. Po wypełnianiu wszystkich wymaganych rubryk klikamy „Dalej”.

 2. Następnie dodajemy adresy miejsc, w których będą udzielane świadczenia. Należy kliknąć „Dodaj adres i zakres świadczeń”.

 3. Wybierz rodzaj praktyki, dla której podajesz miejsce udzielania świadczeń, następnie wybierz rodzaj działalności leczniczej i wypełnij pola dotyczące rodzaju świadczeń wpisując „TAK” lub „NIE”

 4. Niżej wpisujemy dane dotyczące adresu udzielania świadczeń. W przypadku praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego np. (NZOZ, SPZOZ) odpowiednio (93), (94) zaznacz „Adres miejsca udzielania świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego”, a następnie wypełnij dane dotyczące REGON, nazwy i adresu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dla ułatwienia znalezienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego można skorzystać z dostępniej wyszukiwarki „znajdź przedsiębiorstwo” gdzie wpisując 14-cyfrowy nr REGON przedsiębiorstwa wyszukamy wszystkie szczegółowe dane). Nazwę podmiotu i adres można też wpisać samodzielnie.


W przypadku praktyki wykonywanej w gabinecie (98), (99) zaznaczamy „Adres miejsca udzielania świadczeń w pomieszczeniu” i wypełniamy dane adresowe.

8. W przypadku praktyki na wezwanie (95), (96) wpisujemy dane dotyczące adresu przyjmowania wezwań oraz miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli adres przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji jest taki sam jak adres korespondencyjny praktyki można użyć opcji „skopiuj adres praktyki", która automatycznie przepisze wcześniej wprowadzone dane korespondencyjne.

9. Po wypełnieniu danych adresowych należy nacisnąć „Dodaj” a następnie „Dalej”.

10. W kolejnej zakładce dodajemy dane dotyczące obowiązkowe ubezpieczenia OC, aby dodać należy kliknąć „Dodaj ubezpieczenie”

11. W rubryce zakres danych ubezpieczenia należy wpisać „Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.2011r.” w polu suma gwarancyjna wybrać należy walutę EUR i wpisać kwotę 150.000, w polach dotyczących okresu ubezpieczenia wpisać okres obowiązywania ubezpieczenia (datę wybieramy z kalendarza obok pola). Aby zakończyć dodawanie ubezpieczenia należy kliknąć „Dodaj” a następnie „Dalej”.

12. Następnie dodajemy załączniki do wniosku w postaci scanów wymaganych dokumentów. Do rejestracji praktyki wymagane są:

1) scan wszystkich stron zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, na których znajdują się jakiekolwiek adnotacje urzędowe,

2) w przypadku praktyki specjalistycznej scan dyplomu specjalisty,

3) w przypadku praktyki wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego scan umowy, promesy…

4) scan dowodu wpłaty za wpis do RPWDL

W celu dodania załącznika, należy wskazać odpowiedni plik z komputera za pomocą przycisku „Dodaj plik” w kolejnym kroku wybrać przycisk „Załaduj plik” a następnie uzupełnić opis załącznika i wybrać opcję „Dodaj” Dodany załącznik pojawi się na liście załączników (wcześniej musimy wszystkie sobie zeskanować”

13. Po dodaniu wszystkich załączników kliknąć należy „Dalej”

14. Następnie należy sprawdzić czy wniosek podpisany jest właściwym imieniem i nazwiskiem pielęgniarki/położnje, oraz wybrać Izbę do której kierowany jest wniosek.

15. W dalszej kolejności klikamy „Zakończ i zweryfikuj wniosek”. Aplikacja zweryfikuje czy wniosek został wypełniony prawidłowo. Jeśli tak, to przeniesie dalej, a jeżeli nie to wskaże rubryki, które należy poprawić.

16. Po pomyślnej weryfikacji wniosku pojawi się kilka opcji do wyboru:

1) Aby powrócić do edycji wniosku w celu jego poprawy lub zmiany niektórych danych kliknąć należy „Modyfikuj wniosek”

2) Aby podpisać wniosek i przesłać go do Izby w Ostrołęce wybierz „Podpisz wniosek profilem zaufanym ePUAP” albo „Podpisz przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego”.

3) Aby zobaczyć treść wypełnionego wniosku kliknij „Wyświetl”

4) Jeśli nie chcesz wysyłać wniosku można go usunąć klękając „usuń wniosek”

17. Wysyłanie i podpisywanie wniosku za pomocą ePUAP – aby podpisać wniosek za pomocą ePUAP wybierz „Podpisz wniosek profilem zaufanym ePUAP” a następnie wybierz „Dalej” aby przenieść się do strony ePUAP.

18. System przekieruje do strony ePUAP. Zależy zalogować się na swoje konto w platformie ePUAP.

19. Następnie wybieramy „Podpisz profilem zaufanym” – wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zostanie podpisany i nastąpi przekierowanie do strony Rejestru, gdzie należy wybrać opcję „Wyślij wniosek”

20. Wniosek zostanie przesłany do OIPIP w Ostrołęce. Izba sprawdzi czy wniosek został właściwie wypełniony i czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli będzie poprawny zostanie wpisany do rejestru a zaświadczenie o wpisie wysłane zostanie na podany we wniosku adres poczty elektronicznej zainteresowanej pielęgniarki/położnej. Będzie też dostępny na koncie w zakładce „zaświadczenia praktyki pielęgniarek i położnych”

21. Jeżeli wniosek będzie niekompletny bądź wypełniony niewłaściwie Izba zwróci wniosek i prześle informację, co należy poprawić lub uzupełnić – komunikat będzie dostępny w zakładce „dokumenty”

22. Aby poprawić wniosek i wysłać go ponownie do Izby należy wybrać opcję „Wnioski zwrócone” później „Przywróć wniosek do stanu roboczego”, następnie „Modyfikuj wniosek” i wprowadzić wymagane zmiany. W dalszej kolejności postępować należy w sposób wskazany wcześniej w instrukcji.


Jeśli osoba posiada już księgę rejestrową i chce dokonać zmian w księdze rejestrowej, w pierwszej kolejności musi zwrócić się do Organu Rejestrowego, do tworzenia wniosków dotyczących tej konkretnej księgi.


Dlatego też należy:

 • Wejść na stronę internetową RPWDL, tj. http://rpwdl.csioz.gov.pl

 • W sekcji „PIELĘGNIARKI I POŁOŻNE” wybrać link „Aplikacja dla Praktyk Zawodowych”

 • Założyć konto użytkownika w przypadku, gdy osoba nie posiada aktywnego konta (patrz wyżej) lub zalogować się przy użyciu loginu i hasła.

 • Po stronie lewej ukażą się linki. Należy wybrać sekcję „Inne” i kliknąć na zakładkę „Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?”.

 • Ukaże się wniosek, który należy wydrukować, poprawnie wypełnić i dostarczyć do organu rejestrowego – pocztą na adres: oipip_ostroleka@op.pl lub osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Gorbatowa 15/7, 07-410 Ostrołęka

 • Organ Rejestrowy nadaje uprawnienia użytkownikowi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 • Użytkownik RPWDL uzyskuje dostęp do wniosków dotyczących zmian i wykreślenia we własnej księdze rejestrowej.

 • Osoba chcąca dokonać zmiany danych praktyki zawodowej, wypełnia formularz wniosku o zmianę w księdze rejestrowej, załącza skany dokumentów do wniosku i przesyła do okręgowej izby pielęgniarek i położnych.

 • W przypadku, gdy osoba chce dokonać wykreślenia w księdze rejestrowej, wypełnia formularz wniosku o wykreślenie w księdze rejestrowej i dołącza skany dokumentów.


W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem OIPiP w Ostrołęce 29 760 44 36 lub 500267449


Instrukcję opracowała Renata Murach.

 

 

Znajdą tu Państwo niezbędne informacje dotyczące struktury, dla osób prowadzących działalność gospodarczą, organizacji, kursów, szkoleń oraz działalności OIPiP w Ostrołęce.

 

 

Stanowisko nr 5 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 15 września 2016 r.
w sprawie manifestacji pracowników służby zdrowia planowanej na 24 września 2016 r. w Warszawie

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych po zapoznaniu się z pismem skierowanym do samorządu zawodowego przez Porozumienie Zawodów Medycznych zrzeszających przedstawicieli dziewięciu ogólnopolskich związków zawodowych, w pełni solidaryzuje się z postulatami przedstawicieli wszystkich grup pracowników reprezentujących zawody medyczne w działaniach podejmowanych w celu uporządkowania systemu ochrony zdrowia, które zapewnią bezpieczeństwo zdrowotne Polaków.

Bez znaczącego zwiększenia nakładów finansowych na ochronę zdrowia nie można liczyć na poprawę warunków pracy i płacy pracowników medycznych, w tym pielęgniarek i położnych. Uważamy, iż najpilniejszą potrzebą jest opracowanie przejrzystego systemu wynagrodzeń oraz form zatrudnienia dla wszystkich zawodów medycznych na poziomie zachęcającym do podejmowania i wykonywania zawodów w Polsce. Jest to potrzeba chwili, gdyż bez dobrze wyszkolonej, doświadczonej, pracującej w bezpiecznych dla pacjenta i personelu warunkach kadry medycznej niemożliwe będzie zapewnienie profesjonalnej Opieki społeczeństwu.

Z uwagi jednak na podpisane w dniu 23-09-2015r. Porozumienie z Ministerstwem Zdrowia, które określiło zasady etapowego wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych nie ma możliwości wzięcia czynnego udziału w planowanej manifestacji. 

Zapraszamy do podpisywania recepty (apelu) kierowanej do polskich decydentów o podjęcie natychmiastowych działań w celu opracowania, a także wdrożenia programu zabezpieczenia społeczeństwa w świadczenia realizowane przez pielęgniarki i położne: www.ostatnidyzur.pl.

 Załączniki do pobrania:
Korespondencja NRPiP w sprawie podwyżek wynagrodzeń
Wniosek o zaopiniowanie sposobu podziału dodatkowych środków dla pielęgniarek i położnych
Przewodnik po RODO w służbie zdrowia
Wniosek - lipiec 2019
Wniosek o zaopiniowanie podwyżek - październik 2019r.