Praktyki

  • Praktyki

Praktyki

UWAGA!!!

WAŻNA INFORMACJA DLA PIELĘGNIAREK /POŁOŻNYCH

PROWADZĄCYCH PRAKTYKI ZAWODOWE

Z dniem 15 lipca 2016r. weszły w życie regulacje prawne dotyczące m.in.

- zwolnień pielęgniarek i położnych prowadzących działalność w formie praktyki zawodowej z obowiązku przedkładania polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organowi prowadzącemu rejestr praktyk

(Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych)

(UWAGA! Ubezpieczenie OC jest nadal obowiązkowe)

- odstąpienia od obowiązku przedkładania organowi prowadzącemu rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą opinii sanitarnej wydanej przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie spełnienia warunków ogólnoprzestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych przez pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego

 

Bardzo ważna informacja dla pielęgniarek zamierzających wykonywać zawód w formie indywidualnej praktyki oraz dla osób już prowadzących indywidualną praktykę

Instrukcja rejestracji praktyki zawodowej pielęgniarek i położnych w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru od 1 kwietnia 2013r. rejestracja praktyki oraz wszelkie zmiany w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą mogą być dokonywane wyłącznie w formie elektronicznej (online).

Aby złożyć wniosek o wpis do RPWDL lub zmianę danych objętych tym rejestrem należy złożyć wniosek za pomocą aplikacji na stronie https://rpwdl.csioz.gov.pl i podpisać go stosownym narzędziem autoryzacyjnym tj. bezpiecznym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.

Bezpieczny podpis elektroniczny - jest narzędziem służącym do elektronicznego podpisywania dokumentów. Bezpieczny podpis elektroniczny ma takie samo znaczenie prawnej jak podpis własnoręczny. Wydawany jest wyłącznie osobom fizycznym przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne. Wydanie bezpiecznego podpisu elektronicznego jest odpłatne. Koszt wydania podpisu do ok. 350 zł płatne przy wydaniu podpisu po raz pierwszy z okresem ważności na 2 lata i ok. 160 zł opłaty za jego odnowienie po upływie okresu ważności.

Profil zaufany ePUAP - jest narzędziem służącym do podpisywania dokumentów skierowanych do organów administracji publicznej. Założenie profilu zaufanego jest nieodpłatne. Profil zaufany wystawiany jest na trzy lata, a przed końcem trzyletniego okresu można go samemu odnowić. Po założeniu konta i profilu zaufanego na stronie ePUAP należy potwierdzić profil osobiście w najbliższym Urzędzie Gminy, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Skarbowym lub oddziale ZUS, a za granicą - w konsulatach. Poświadczenie profilu jest bezpłatne i trwa jedynie kilka minut.

Jak założyć konto w systemie ePUAP, utworzyć i potwierdzić profil zaufany:

1. Założyć konto na platformie ePUAP na stronie: https://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_ZakladanieKonta

2. Po założeniu konta złożyć odpowiedni wniosek na ePUAP - wniosek o profil zaufany

3. Następnie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku należy udać się z dowodem osobistym lub paszportem do jednego z Punktów Potwierdzających, których lista jest dostępna na stronie http://epuap.gov.pl/wps/portal/E2_PPP.

4. Po potwierdzeniu tożsamości można posługiwać się profilem zaufanym ePUAP

Jak postępować, gdy zakładam działalność gospodarczą po raz pierwszy - schemat postępowania:

1. Założenie konta na platformie ePUAP i złożenie wniosku o utworzenie profilu zaufanego.

2. Dokonanie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej we właściwym Urzędzie Gminy lub Urzędzie Miasta oraz dokonanie potwierdzenia profilu zaufanego ePUAP

3. Wykupienie polisy Obowiązkowego Ubezpieczenia OC dla pielęgniarek położnych wykonujących działalność leczniczą.

4. W przypadku prowadzenia praktyki we własnym gabinecie uzyskanie opinii Państwowej Inspekcji Sanitarnej o spełnieniu warunków umożliwiających wykonywanie określonych świadczeń zdrowotnych w gabinecie.

5. W przypadku praktyki wykonywanej w przedsiębiorstwie leczniczym promesa bądź umowa z danym podmiotem.

6. Dokonanie opłaty na konto Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce za wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w kwocie 118,00 złotych (z dopiskiem - za wpis do RPWDL, imię i nazwisko, Nr prawa wykonywania zawodu).

7. Założenie konta na platformie RWPDL - https://rpwdl.csioz.gov.pl.

8. Wypełnienie i przesłanie wniosku do OIPiP w Ostrołęce.

Do złożenia wniosku o wpis lub dokonanie zmian w praktyce za pomocą aplikacji RPWDL niezbędne jest posiadanie konta użytkownika.

Jak założyć konto użytkownika na stronie RPWDL:

- Należy wejść na stronę internetową RPWDL, tj. http://rpwdl.csioz.gov.pl,

- Po stronie lewej pojawią się linki podzielone na sekcje. Należy wybrać sekcję "Praktyki pielęgniarek i położnych",

- W sekcji "Pielęgniarki i położne" należy kliknąć na zakładkę "Aplikacja dla Praktyk Zawodowych",

- Otworzy się strona z polami do wpisu loginu i hasła. Poniżej będzie link "Jeżeli nie masz konta w systemie, załóż je tutaj", na który należy kliknąć i otworzy się formularz rejestrowy do wypełnienia. M.in. należy wpisać swój adres e-mailowy (trzeba zwrócić uwagę czy jest poprawnie wpisany), na który zostanie przesłany link aktywacyjny. Login i hasło należy wymyślić samodzielnie i zapamiętać. Zaznaczyć należy zgodę na przesyłanie drogą elektroniczną dokumentów dotyczących rejestru.

- W swojej poczcie e-mailowej klikamy na przesłany przez RPWDL (od: ) link aktywacyjny, który uruchomi nam dostęp do rejestru poprzez aktywację konta.

- Mając aktywne konto możemy logować się do aplikacji dla praktyk zawodowych wpisując własny login i hasło (podane podczas rejestracji).

Zakładanie praktyki po raz pierwszy (osoby, które rozpoczynają prowadzenie działalności):

1. Aby złożyć wniosek o rejestrację praktyki pielęgniarki/położnej po raz pierwszy należy wybrać "Nowy wniosek praktyka pielęgniarek i położnych".

2. W zależności od rodzaju praktyki wybrać wniosek o rejestrację praktyki indywidualnej lub grupowej.

3. Wypełnienie wniosku jest podzielone na 5 części.

Są to zakładki:

- Dane składającego,

- Adres udzielanych świadczeń,

- Akredytacje i ubezpieczenia,

- Załączniki,

- Informacje dodatkowe.

Po wypełnieniu wymaganych danych na samym dole każdej zakładki są do wyboru dwie opcje: "Dalej" - przejście do następnej zakładki i "Wstecz" - powrót do poprzedniej zakładki.

Ponadto w prawej górnej części są dostępne dwie opcje:

"Wyjdź bez zapisywania" - wyjście z wprowadzania wniosku bez zapisywania zmian.

"Zapisz i wyjdź" - podobnie jak w przypadku "zakończ" - zakończenie wpisywania wniosku bez przechodzenia do kolejnej zakładki. Tą opcję można uruchomić tylko w przypadku, gdy są wypełnione wymagane pola. Wniosek zostanie zachowany jako "wniosek roboczy" do późniejszego uzupełnienia.

4. Należy wypełnić rubryki dotyczące danych osoby prowadzącej praktykę, danych zawodowych (numer prawa wykonywania zawodu - 7 cyfrowy, numer rejestru pielęgniarek i położnych - 14-cyfrowy) oraz danych adresowych. Wszystkie wymagane pola (oznaczone*) muszą zostać wypełnione. Następnie należy zaznaczyć rodzaj praktyki. W przypadku rejestracji jednocześnie dwóch rodzajów praktyki (np. wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego (93) i wykonywanej wyłącznie w miejscu wezwania (95) należy zaznaczyć oba rodzaje. W przypadku praktyki specjalistycznej należy obok rodzaju praktyki wpisać odpowiednią dziedzinę specjalizacji. Po wypełnianiu wszystkich wymaganych rubryk klikamy "Dalej".

5. Następnie dodajemy adresy miejsc, w których będą udzielane świadczenia. Należy kliknąć "Dodaj adres i zakres świadczeń".

6. Wybierz rodzaj praktyki, dla której podajesz miejsce udzielania świadczeń, następnie wybierz rodzaj działalności leczniczej i wypełnij pola dotyczące rodzaju świadczeń wpisując "TAK" lub "NIE".

7. Niżej wpisujemy dane dotyczące adresu udzielania świadczeń. W przypadku praktyki w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego np. (NZOZ, SPZOZ) odpowiednio (93), (94) zaznacz "Adres miejsca udzielania świadczeń w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego", a następnie wypełnij dane dotyczące REGON, nazwy i adresu przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (dla ułatwienia znalezienia przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego można skorzystać z dostępniej wyszukiwarki "znajdź przedsiębiorstwo", gdzie wpisując 14-cyfrowy nr REGON przedsiębiorstwa wyszukamy wszystkie szczegółowe dane). Nazwę podmiotu i adres można też wpisać samodzielnie.

W przypadku praktyki wykonywanej w gabinecie (98), (99) zaznaczamy "Adres miejsca udzielania świadczeń w pomieszczeniu" i wypełniamy dane adresowe.

8. W przypadku praktyki na wezwanie (95), (96) wpisujemy dane dotyczące adresu przyjmowania wezwań oraz miejsca przechowywania dokumentacji medycznej (jeżeli adres przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji jest taki sam jak adres korespondencyjny praktyki można użyć opcji skopiuj adres praktyki), która automatycznie przepisze wcześniej wprowadzone dane korespondencyjne.

9. Po wypełnieniu danych adresowych należy nacisnąć "Dodaj" a następnie "Dalej".

10. W kolejnej zakładce dodajemy dane dotyczące obowiązkowe ubezpieczenia OC, aby dodać należy kliknąć "Dodaj ubezpieczenie".

11. W rubryce zakres danych ubezpieczenia należy wpisać "Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla indywidualnej praktyki pielęgniarki/położnej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dn. 22.12.2011r ." w polu suma gwarancyjna wybrać należy walutę EUR i wpisać kwotę 150.000, w polach dotyczących okresu ubezpieczenia wpisać okres obowiązywania ubezpieczenia (datę wybieramy z kalendarza obok pola). Aby zakończyć dodawanie ubezpieczenia należy kliknąć "Dodaj" a następnie "Dalej".

12. Następnie dodajemy załączniki do wniosku w postaci skanów wymaganych dokumentów. Do rejestracji praktyki wymagane są:

1) skan wszystkich stron zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu, na których znajdują się jakiekolwiek adnotacje urzędowe,

2) w przypadku praktyki specjalistycznej skan dyplomu specjalisty,

3) w przypadku praktyki wykonywanej w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego skan umowy, promesy,

4) skan dowodu wpłaty za wpis do RPWDL

W celu dodania załącznika, należy wskazać odpowiedni plik z komputera za pomocą przycisku "Dodaj plik" w kolejnym kroku wybrać przycisk "Załaduj plik" a następnie uzupełnić opis załącznika i wybrać opcję "Dodaj" Dodany załącznik pojawi się na liście załączników (wcześniej musimy wszystkie sobie zeskanować)

13. Po dodaniu wszystkich załączników kliknąć należy "Dalej"

14. Następnie należy sprawdzić czy wniosek podpisany jest właściwym imieniem i nazwiskiem pielęgniarki/położnej, oraz wybrać Izbę do której kierowany jest wniosek.

15. W dalszej kolejności klikamy "Zakończ i zweryfikuj wniosek". Aplikacja zweryfikuje czy wniosek został wypełniony prawidłowo. Jeśli tak, to przeniesie dalej, a jeżeli nie to wskaże rubryki, które należy poprawić.

16. Po pomyślnej weryfikacji wniosku pojawi się kilka opcji do wyboru:

1) Aby powrócić do edycji wniosku w celu jego poprawy lub zmiany niektórych danych kliknąć należy "Modyfikuj wniosek"

2) Aby podpisać wniosek i przesłać go do Izby w Ostrołęce wybierz "Podpisz wniosek profilem zaufanym ePUAP" albo "Podpisz przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego.

3) Aby zobaczyć treść wypełnionego wniosku kliknij "Wyświetl"

4) Jeśli nie chcesz wysyłać wniosku można go usunąć klękając "usuń wniosek"

17. Wysyłanie i podpisywanie wniosku za pomocą ePUAP - aby podpisać wniosek za pomocą ePUAP wybierz "Podpisz wniosek profilem zaufanym ePUAP" a następnie wybierz "Dalej" aby przenieść się do strony ePUAP.

18. System przekieruje do strony ePUAP. Zależy zalogować się na swoje konto w platformie ePUAP.

19. Następnie wybieramy "Podpisz profilem zaufanym" - wniosek o wpis do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą zostanie podpisany i nastąpi przekierowanie do strony Rejestru, gdzie należy wybrać opcję "Wyślij wniosek"

20. Wniosek zostanie przesłany do OIPIP w Ostrołęce. Izba sprawdzi czy wniosek został właściwie wypełniony i czy załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty. Jeżeli będzie poprawny zostanie wpisany do rejestru a zaświadczenie o wpisie wysłane zostanie na podany we wniosku adres poczty elektronicznej zainteresowanej pielęgniarki/położnej. Będzie też dostępny na koncie w zakładce "zaświadczenia praktyki pielęgniarek i położnych".

21. Jeżeli wniosek będzie niekompletny bądź wypełniony niewłaściwie Izba zwróci wniosek i prześle informację, co należy poprawić lub uzupełnić - komunikat będzie dostępny w zakładce "dokumenty".

22. Aby poprawić wniosek i wysłać go ponownie do Izby należy wybrać opcję "Wnioski zwrócone" później "Przywróć wniosek do stanu roboczego", następnie "Modyfikuj wniosek" i wprowadzić wymagane zmiany. W dalszej kolejności postępować należy w sposób wskazany wcześniej w instrukcji.

Jeśli osoba posiada już księgę rejestrową i chce dokonać zmian w księdze rejestrowej, w pierwszej kolejności musi zwrócić się do Organu Rejestrowego, do tworzenia wniosków dotyczących tej konkretnej księgi.

Dlatego też należy:

- Wejść na stronę internetową RPWDL, tj. http://rpwdl.csioz.gov.pl

- W sekcji "Pielęgniarki i położne" wybrać link "Aplikacja dla Praktyk Zawodowych",

- Założyć konto użytkownika w przypadku, gdy osoba nie posiada aktywnego konta (patrz wyżej) lub zalogować się przy użyciu loginu i hasła.

- Po stronie lewej ukażą się linki. Należy wybrać sekcję "Inne" i kliknąć na zakładkę "Jak uzyskać uprawnienia do ksiąg rejestrowych?".

- Ukaże się wniosek, który należy wydrukować, poprawnie wypełnić i dostarczyć do organu rejestrowego - pocztą na adres: osobiście w siedzibie Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Gorbatowa 15/7, 07-410 Ostrołęka,

- Organ Rejestrowy nadaje uprawnienia użytkownikowi w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą,

- Użytkownik RPWDL uzyskuje dostęp do wniosków dotyczących zmian i wykreślenia we własnej księdze rejestrowej.

- Osoba chcąca dokonać zmiany danych praktyki zawodowej, wypełnia formularz wniosku o zmianę w księdze rejestrowej, załącza skany dokumentów do wniosku i przesyła do okręgowej izby pielęgniarek i położnych,

- W przypadku, gdy osoba chce dokonać wykreślenia w księdze rejestrowej, wypełnia formularz wniosku o wykreślenie w księdze rejestrowej i dołącza skany dokumentów.

W przypadku pytań proszę o kontakt z biurem OIPiP w Ostrołęce, tel. (29) 760-44-36 lub 500-267-449.


Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce przypomina, że pielęgniarki i położne wykonujące działalność leczniczą, posiadające wpis do Rejestru Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą zobowiązane są zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

Do rejestru należy również zgłaszać informacje o nowo zawartej umowie obowiązkowego ubezpieczenia OC, wypełniając wniosek o zmianę wpisu w rejestrze.

Zgodnie z pkt. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw, zmiana te jest zwolniona od opłaty. W przypadku nie zgłoszenia zmiany danych objętych rejestrem w terminie, o którym mowa wyżej, organ prowadzący rejestr może, w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na podmiot wykonujący działalność leczniczą karę pieniężną w wysokości do dziesięciokrotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

Prosimy o aktualizowanie na bieżąco danych zawartych w rejestrze.