Kształcenie podyplomowe

  • Kształcenie podyplomowe

Kształcenie podyplomowe

Informacje dla członków samorządu ubiegających się o dopłatę do kształcenia podyplomowego w OIPiP w Ostrołęce

(wyciąg z regulaminu refundacji kosztów kształcenia)

Ubiegając się o refundacje kosztów kształcenia trzeba spełnić następujące warunki:

1. Nazwisko pielęgniarki/położnej musi widnieć w Rejestrze członków OIPiP w Ostrołęce

2. Zainteresowana/y osobiście ponosi koszty doskonalenia zawodowego

3. Regularnie opłaca składki członkowskie od chwili powstania obowiązku. Jeśli zaległości w odprowadzaniu składek istnieją przed złożeniem wniosku o refundację wymagana jest konieczność ich uregulowania.

4. Dofinansowanie do wybranej formy kształcenia podyplomowego przysługuje jeden raz na dwa lata

5. Refundacja kosztów doskonalenia zawodowego objęte są:

- szkolenie specjalizacyjne

- kursy kwalifikacyjne

- kursy specjalistyczne

- kursy dokształcające

- konferencje, sympozja, szkolenia i seminaria w kraju i zagranicą

Procedura postępowania refundacyjnego

1. Na 14 dni przed rozpoczęciem kursu i 30 dni przed planowanym udziałem w konferencji, sympozjum itp. Należy złożyć wniosek o refundację do biura OIPiP.

2. Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu wniesionej przez członka samorządu opłaty za udział w kształceniu podyplomowym.

3. Kompletny wniosek opiniuje Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.

4. Decyzje o przyznaniu refundacji podejmuje na drodze uchwały Okręgowa Rada lub jej Prezydium.

5. Refundacja może być dokonana przelewem na wniosek uczestnika kształcenia podyplomowego na konto organizatora kształcenia.

6. Refundacji dokonuje się także bezpośrednio uczestnikom szkolenia na konto osobiste lub gotówka, ale po potrąceniu podatku, po ukończeniu szkolenia. Warunkiem uzyskania refundacji jest przedłożenie:

- oryginalnego dowodu wpłaty za szkolenie

- kserokopii zaświadczenia o ukończonym szkoleniu

 

Wykaz organizatorów kształcenia

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce prowadzi Rejestr Podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych. W obszarze działania Izby organizatorami kształcenia są:

- Ośrodek Kształcenia Specjalistycznego i Inicjatyw Gospodarczych w Ostrołęce mgr Jan Szpunar 07-410 Ostrołęka ul. Madalińskiego 9/15, tel. (0-29) 766-84-71

- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Zakładów - Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego im. Duńskiego Czerwonego Krzyża 06 - 200 Maków Mazowiecki ul. Wincentego Witosa 2, tel.(0-29) 714-23-95

- Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych na rzecz Promocji Zawodu i Praw Kobiet w Ostrołęce 07-410 Ostrołęka, Oświatową 1/29.

- Becton Dickinson Polska Sp. ul. Królowej Marysieńki 90, 02-954 Warszawa

- Stowarzyszenie Komitet Upowszechniania Karmienia Piersią ul. Kasprzaka 17a, 01-211 Warszawa

- Centrum Edukacji EKSPERT ul. Przejazd 2A/1, 15-430 Białystok

- Fundacja Twórczych Kobiet ul. Herbaciana 2, 04-824 Warszawa

- Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Wyszkowie ul. 3 Maja 12/11, 07-200 Wyszków

Informacje związane z kształceniem pielęgniarek i położnych na terenie całego kraju znajdują się na stronach www.ckppip.edu.pl oraz www.izbapiel.org.pl.

Do pobrania