Przypomina o obowiązku aktualizacji danych

Przypomina o obowiązku aktualizacji danych

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce przypomina o obowiązku aktualizacji danych w Centralnym Rejestrze Pielęgniarek i Położnych.

Zgodnie z art. 19 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 46 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej każda pielęgniarka/położna zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych o zmianie danych określonych w art. 44 ust. w terminie 14 dni od daty ich powstania.

Aktualizacji danych można dokonać poprzez wypełnienie odpowiednich części arkusza aktualizacyjnego i przesłanie go na adres Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych ul. Gen. A. E. Fieldorfa "Nila" 15/7 07-410 Ostrołęka lub osobiście w biurze Okręgowej Izby, gdy konieczne jest potwierdzenie zmiany w PWZ.

Aktualizacji podlegają informacje dotyczące:

 • zmiany nazwiska,
 • ukończenia szkolenia specjalizacyjnego, kursów
 • ukończenia studiów wyższych (dyplom + suplement)
 • rozpoczęcia i ustania zatrudnienia (renta, emerytura)
 • zmianie miejsca pracy
 • utracie dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu
 • przebywanie na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym

Aby zaktualizować dane w rejestrze należy przedłożyć:

 • w przypadku zmiany nazwiska - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię aktu małżeństwa potwierdzającego zmianę nazwiska (oryginał do wglądu)
 • w przypadku uzyskania tytułu specjalisty - oryginał prawa wykonywania zawodu oraz kserokopię dyplomu nadającego tytuł specjalisty w określonej dziedzinie specjalizacji
 • w przypadku ukończenia szkoły wyższej - odpis dyplomu szkoły wyższej - cześć "A" i "B" (suplement)
 • w przypadku podniesienia kwalifikacji (ukończenie kursu) - kserokopię zaświadczenia
 • w przypadku zmiany zatrudnienia - pisemna informacja zawierająca nazwę i adres pracodawcy, stanowisko i okres zatrudnienia oraz datę zakończenia pracy w poprzednim zakładzie
 • w przypadku przejścia na emeryturę - oświadczenie emeryta
 • w przypadku zmiany danych adresowych - pisemne oświadczenie z danymi adresowymi
 • w przypadku przebywania na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym - dokument potwierdzający fakt otrzymania ww. świadczenia 
Zdjęcia

Powrót