Procedura uznawania kwalifikacji

  • Procedura uznawania kwalifikacji

Procedura uznawania kwalifikacji

Procedura uznawania kwalifikacji pielęgniarkom, położnym z wykształceniem pomaturalnym zamierzającym wykonywać zawód w krajach UE


1. Zainteresowana osoba zgłasza się do OIPiP , tutaj w ośrodku informacji edukacyjnej zostaje pouczona o trybie uznawania kwalifikacji
2. W biurze OIPiP dokonuje się sprawdzenia czy:
a) osoba jest wpisana do Rejestru
b) czy posiada aktualne prawo wykonywania zawodu
c) jaka ukończyła szkołę i czy pracowała na stanowisku pielęgniarki odpowiedzialnej za planowanie, organizacje i opiekę pielęgniarską nad pacjentem
d) czy pracowała przez 5 kolejnych lat w przedziale czasowym 1.05.1997 - 1.05.2004 r.
e) czy odprowadzała składki na samorząd zawodowy

Uwaga: w przypadku braku aktualnego zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu - wniosek o stwierdzenie prawa - formularze rejestrowe wg nowych przepisów.

3. Jeżeli osoba spełnia ustalenia Aktu Akcesyjnego tj. umowy o przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 2003 roku - AA2003/ACT/ Załącznik II/ pl 946, wówczas powinna złożyć następujące dokumenty:
a) podanie - prośbę o uznanie kwalifikacji pielęgniarki/ położnej nabytych w Rzeczypospolitej Polskiej, aby móc wykonywać zawód w krajach Unii Europejskiej
b) do podania należy załączyć świadectwa pracy dokumentujące zatrudnienie co najmniej w pięciu kolejnych latach bezpośrednio poprzedzających datę wystawienia zaświadczenia
c) dokument (zaświadczenie) od pracodawcy, że w okresie zatrudnienia:
- działalność pielęgniarki obejmowała pełną odpowiedzialność za planowanie, organizację i opiekę pielęgniarską nad pacjentem
- prowadziła działalność w zakresie położnictwa
d) zaświadczenie z zakładu pracy o odprowadzaniu składek do OIPiP

4. W dokumentach rejestrowych należy sprawdzić czy zawarte są:
- kserokopia dowodu osobistego - poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura (Nr dowodu, PESEL)
- kserokopia aktu małżeństwa - w przypadku gdy dyplom , świadectwo ukończenia szkoły jest wydany na inne nazwisko - poświadczona za zgodność z oryginałem przez pracownika biura
- inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - kopia - potwierdzona za zgodność z oryginałem
- zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie zawodu pielęgniarki/położnej
- oświadczenie o obywatelstwie
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych
- oświadczenie o znajomości przepisów prawnych dotyczących wykonywanie zawodu w Polsce oraz Kodeksu Etyki Pielęgniarki i Położnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga: za zgodność z oryginałem potwierdza się datą i czytelnym podpisem na każdej stronie dokumentu.

5. Po sprawdzeniu i uzupełnieniu niezbędnych dokumentów przez pracownika OIPiP, zainteresowana osoba wypełnia nowy formularz zgłoszenia do Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych - wg Rozdziału 2a ustawy o zawodach .

6. Pielęgniarka , położna zostaje pouczona, że zgodnie z art. 11d znowelizowanej ustawy, jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia Okręgowej Rady o wszelkich zmianach danych, w terminie 14 dni od dnia ich powstania. W przypadku podjęcia pracy w zawodzie poza obszarem działania Okręgowej Izby - przysyła wniosek o skreślenie z rejestru wraz z oryginałem prawa wykonywania zawodu . Zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu jest wymagane tylko w Polsce. W krajach Unii Europejskiej honorowane są dyplomy i świadectwa oraz zaświadczenia z ORPiP o kwalifikacjach nabytych. W krajach UE obowiązuje rejestracja w organach do tego upoważnionych, co wiąże się z aktualizacją (licencjonowaniem) prawa do wykonywania zawodu i ponoszeniem z tego tytułu odpłatności.

7. Procedura uznawania kwalifikacji pielęgniarkom i położnym zarejestrowanym w Okręgowej Izbie rozpoczyna się od dnia złożenia wszystkich wymaganych dokumentów. Powinna trwać nie dłużej niż 30 dni - gdyż jest to czynność administracyjna.

8. Okręgowa Izba ( zgodnie z art. 11 h ustawy o zawodach) wydaje zaświadczenie stwierdzające, że pielęgniarka lub położna posiada kwalifikacje zgodne z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa UE.

Proponuję , aby to była uchwała ORPiP( należy upoważnić też Prezydium), choć jest to niedookreślone w przepisach.

9. Zainteresowana osoba zgłasza się po zaświadczenie i otrzymuje:
- zaświadczenie o kwalifikacjach do wykonywania zawodu
- zaświadczenie o przebiegu pracy zawodowej
- inne zaświadczenia wymagane przez odpowiednie władze lub organizacje państw członkowskich UE (zaświadczenia o kształceniu podyplomowym)

10. Osoba odbierająca zaświadczenie uzupełnia zaległości w odprowadzaniu składek członkowskich oraz podpisuje oświadczenie, że zawiadomi ORPiP o podjęciu pracy w zawodzie poza Izbą, czyli w kraju UE lub innym, co jest równoznaczne ze skreśleniem z Rejestru.

Wszelkie kontakty z osobami zainteresowanymi potwierdzeniem kwalifikacji zawodowych należy udokumentować w notatce służbowej i wpisać do działu SR - spraw rejestrowych