Procedura OIPiP

  • Procedura OIPiP

Procedura OIPiP

Procedura uznawania kwalifikacji pielęgniarkom, położnym obywatelom Unii Europejskiej

1. Złożenie formalnego wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych wraz z załącznikami:
a) dyplom lub świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej, położnych;
b) dowód tożsamości (jeżeli na dyplomie widnieje inne nazwisko niż w dowodzie tożsamości to należy przedłożyć dokument potwierdzający tą zmianę);
c) dwie fotografie o wymiarach 28 x 28 mm;
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych;
e) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie zawodu;
f) zaświadczenie od władz lub organizacji UE, że pielęgniarka, położna nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu;
g) oświadczenie o władaniu językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej;
h) zaświadczenie z biura meldunkowego o pobycie stałym lub czasowym w obszarze działania OIPiP;
i) inne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje,
j) zaświadczenia o stażu pracy,
k) można przeprowadzić rozmowę o doświadczeniu zawodowym.

Uwaga: Dokumenty należy okazać w oryginale.
Oryginały dokumentów kserujemy i poświadczamy za zgodność z oryginałem (do celów archiwalnych - rejestrowych). Dokumenty powinny być przetłumaczone na język polski. Kandydat otrzymuje gotowe formularze do wypełnienia (wniosek, oświadczenia).

2. Pracownik OIPiP sprawdza czy:
a) dyplom lub świadectwo jest wymienione w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wykazu dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej;
b) dyplom lub świadectwo jest równoważne z posiadaniem formalnych kwalifikacji, uprawniających do wykonywania w Polsce zawodu - art. 11c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 92, poz. 885).
c) jeżeli dyplom lub świadectwo nie jest równoważne z posiadaniem formalnych kwalifikacji, to kandydatka powinna dostarczyć zaświadczenia o stażu pracy - w zależności od rodzaju szkoły i państwa UE, że:
- wykonywała zawód pielęgniarki, odpowiedzialnej za opiekę ogólną przez okres co najmniej trzech kolejnych lat z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia,
- wykonywała zawód położnej przez okres co najmniej rok, dwa lub przez trzy kolejne lata z pięciu lat bezpośrednio poprzedzających wydanie zaświadczenia,
d) w przypadku pielęgniarki, położnej, której dyplom, świadectwo nie odpowiada dokumentom wymienionym wyżej, kwalifikacje są uznawane po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez odpowiednie władze lub organizacje państwa UE stwierdzającego, że te kwalifikacje zostały uzyskane po odbyciu kształcenia zgodnego z przepisami prawa UE i dyplom jest traktowany przez te władze lub organizacje za równoważny z dokumentami UE;
e) w przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących autentyczności dyplomów, świadectw lub innych dokumentów ORPiP zwraca się do odpowiednich władz lub organizacji państwa UE, o poświadczenie autentyczności dokumentów oraz o poświadczenie, że pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskała wykształcenie zgodne z przepisami obowiązującymi w określonym państwie członkowskim UE.

3. Po weryfikacji dokumentów następuje uznanie kwalifikacji lub w przypadku niezgodności co do systemu kształcenia, skierowanie na dodatkowe przeszkolenie lub wyznaczenie pracy pod nadzorem (adaptacja do zawodu) do 3 miesięcy. Powinna być dokonana ocena pracy, a następnie wydane zaświadczenie o przeszkoleniu i o tym, że dana osoba może podjąć pracę w zawodzie.

4. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje uchwałę o przyznaniu prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej i osoba zostaje wpisana do Rejestru OIPiP.

5. Procedura nie może trwać dłużej niż 3 miesiące. Każde nowe okoliczności (wystąpienie o potwierdzenie dokumentów, skierowanie na przeszkolenie, itp.) rozpoczyna na nowo bieg terminu uznawania kwalifikacji.

6. Opłaty - w Polsce sprawa niedookreślona - do dyskusji na NRPiP. W krajach UE pielęgniarki i położne wnoszą opłaty za tzw. licencję. Np. w Holandii 8 EURO, w innych krajach ok. 50 EURO.

PROCEDURA

uznawania kwalifikacji pielęgniarkom, położnym cudzoziemcom - z krajów spoza UE

1. Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych może przyznać cudzoziemcowi niebędącemu obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ograniczone prawo wykonywania zawodu na czas odbycia stażu podyplomowego lub kształcenia podyplomowego, jeżeli:
a) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej,
b) przedstawił zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód,
c) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
d) posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź uzyskany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami (dyrektywy);
e) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
f) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu.

2. Okręgowa Rada może przyznać prawo wykonywania zawodu osobie nieposiadającej zezwolenia na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia warunki określone w punkcie 1.

3. Założenia co do sprawdzenia kwalifikacji są podobne jak przy weryfikacji uprawnień do wykonywania zawodu obywatelom UE. Należy przeanalizować system kształcenia, sprawdzić wiarygodność dyplomu i doświadczenie zawodowe.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Biurze Uznawalności Wykształcenia w Warszawie - ul. Smolna 13 (potwierdza kwalifikacje ze szkół medycznych z krajów byłego ZSRR).

4. Sprawdzenie znajomości języka polskiego można dokonać na podstawie Uchwały Nr 109/III/2003 NRPiP z dnia 9 września 2003 r. w sprawie egzaminu ze znajomości języka polskiego niezbędnej do wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Tymczasowe wykonywanie zawodu przez pielęgniarki, położne - obywateli UE na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Pielęgniarka, położna będąca obywatelem państwa członkowskiego UE, która:
a) posiada dyplom, świadectwo lub inny dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji do wykonywania czynności pielęgniarki odpowiedzialnej za opiekę ogólną lub czynności położnej;
b) posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
c) posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez upoważnione władze państwa członkowskiego, którego jest obywatelem;
d) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie została pozbawiona prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niej postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu,
e) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej zamierzająca tymczasowo wykonywać zawód pielęgniarki, położnej obowiązana jest (bez konieczności uzyskania prawa wykonywania zawodu):
- każdorazowo przed rozpoczęciem wykonywania zawodu powiadomić o tym Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych właściwą ze względu na miejsce udzielanych świadczeń,
- złożyć pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania zawodu, ze wskazaniem miejsca i czasu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego UE stwierdzające, że wykonuje zawód pielęgniarki, położnej w tym państwie, oraz
- przedstawić zaświadczenie wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa członkowskiego UE stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych kwalifikacji.
Pielęgniarka, położna o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadająca prawa wykonywania zawodu w Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadająca to prawo w innym państwie, może brać udział w naradzie pielęgniarskiej oraz udzielać świadczeń zdrowotnych, których potrzeba wynika z narady, jeżeli została zaproszona przez:
- szpitale lub medyczne instytuty naukowo - badawcze
- Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych
- Właściwą Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu znajomości języka polskiego, koniecznego do wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej przez obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 104, poz. 1102)