Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Aktualności

12.12.2016Stanowiska NRPiP

Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem przez Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w dniu 15 listopada 2016 r. Stanowska nr 4 w sprawie poparcia celów kampanii medialnej zorganizowanej przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjna, uprzejmie proszę o poparcie niniejszej kampanii oraz podpisanie petycji lub wyrażenie wparcia poprzez stronę internetową www.bezpieczna-zywnosc.pl

12.12.2016Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych

Szanowna Pani Prezes, w związku z pismem Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 3 października br. w sprawie opinii czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w roku 1995 jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów pierwszego stopnia wg skróconej ścieżki kształcenia trwającej co najmniej 18 miesięcy określonej w art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej, zwanej dalej "ustawą" - uprzejmie proszę o przyjęcie następującej informacji.

12.12.2016Pismo NRPiP

Szanowna, Pani Dyrektor, w związku z wątpliwościami interpretacyjnymi wynikającymi 2 pytań pielęgniarek zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie Państwa Opinii w kwestii, czy pielęgniarka posiadająca tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa uzyskany w roku 1995 jest uprawniona do kształcenia na kierunku położnictwo na poziomie studiów I stopnia wg. skróconej ścieżki kształcenia trwającej co najmniej 18 miesięcy, określonej w art. 53 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016r. poz. 1251)?

12.12.2016Korespondencja NRPiP w sprawie podstawowej opieki zdrowotnej

Szanowny Panie Ministrze, w odpowiedzi na pismo z dnia 23 września 2016 roku (znak: OZo.oZl2.1.2016) w sprawie przedstawienia opinii do projektu założeń do projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, uprzejmie informuję, iż Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.

12.12.2016Korespondencja dotycząca propozycji zmian w systemie kształcenia pielęgniarek

Szanowny Panie Ministrze, odnosząc się do uwag, które wpłynęły do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w sprawie projektów: ustawy - Prawo oświatowe oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (pismo nr PRL.022.1281.2016.AK 23 października 2016 r.), uprzejmie dziękuję za analizę ww. projektów i nadesłane uwagi, jednocześnie proszę o przyjęcie poniższych wyjaśnień.

15.11.2016Stanowisko NRPiP w sprawie propozycji MZ dotyczącej wprowadzenia zmian systemowych w obszarze kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych

Wyrażamy stanowczy sprzeciw w związku z planowanym przez Ministra Zdrowia projektem zmian w kształceniu przeddyplomowym pielęgniarek polegającym na powrocie do koncepcji kształcenia z okresu powojennego, czyli przywróceniu modelu zawodu pielęgniarki jako pomocniczego, a nie samodzielnej profesji medycznej, funkcjonującej zgodnie ze standardami międzynarodowymi. Nie wyrażamy zgody na stosowanie przemocy politycznej w odniesieniu do jednej z kluczowych grup zawodowych w ochronie zdrowia, tj. ponad trzystutysięcznego środowiska pielęgniarek i położnych oraz zagrożenia dla bezpieczeństwa pacjentów, jakie planowane zmiany mogą spowodować.

15.11.2016Pismo do Prezes Rady Ministrów dot. kształcenia przeddyplomowego

W imieniu organizacji reprezentujących zawody pielęgniarki i położnej zwracamy się do Pani Premier z ponowną prośbą o pilną interwencję w związku z projektowanymi zmianami w obszarze kształcenia przeddyplomowego pielęgniarek zakładającymi uruchomienie kształcenia pielęgniarek w trzyletnich szkołach branżowych.

15.11.2016Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie wykonaywania przez pielęgniarki i położne zleceń lekarskich

W nawiązaniu do pisma znak NIPiP-NRPiP-DS.015.367.2016,MK z dnia 9 września 2016 r. przekazującego Stanowisko nr 2 Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 1 września 2016r. odnoszące się do treści Komunikatu w sprawie wykonywania przez pielęgniarki i położne zadań wynikających z procesu leczenia i realizacji zleceń lekarskich, w! tym podawania leków różnymi drogami oraz wytycznych Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa w sprawie organizacji szkoleń przez podmioty lecznicze przedkładam następujące informacje.

15.11.2016Pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych w sprawie podwyżek dla pielęgniarek

Departament Pielęgniarek i Położnych uprzejmie informuje, iż wielu świadczeniodawców nie dopełniło obowiązku zgłoszenia danych dotyczących liczby pielęgniarek i położnych do oddziałów NFZ, w terminie określonym w 5 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628). Brak tych danych skutkuje brakiem możliwości uzyskania środków finansowych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, dlatego też Minister Zdrowia umożliwił przekazanie przedmiotowych danych za 2016 r. w późniejszym terminie.

15.11.2016Harmonogram postępowania w sprawie rozdzielenia kolejnej raty podwyżek dla pielęgniarek i położnych

Kwestie związane ze zwiększeniem wynagrodzeń pielęgniarek i położnych w okresie od dnia 1 września 2016 r. reguluje § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1628), zwanego dalej "rozporządzeniem". Uregulowana w tym przepisie procedura postępowania jest analogiczna do procedury wdrożenia podwyżek wynagrodzeń pielęgniarek i położnych od dnia 1 września 2015 r.

20.10.2016Konferencja naukowo-szkoleniowa pielęgniarek operacyjnych

Serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pielęgniarek Operacyjnych "Oblicza pielęgniarstwa operacyjnego", które odbędzie się 17 listopada br. w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji przy ul. Projektowej 4 w Lublinie.