Informacja dla cudzoziemców

  • Informacja dla cudzoziemców

Informacja dla cudzoziemców

Informacje dla pielęgniarki, położnej spoza obszaru państw Unii Europejskiej (cudzoziemcy), zamierzających wykonywać zawód na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedura przyznania przez okręgową radę pielęgniarek i położnych prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, położnej

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 5 lipca o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 602 z późn. zm.) okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 4, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na stałe lub na czas określony, cudzoziemcowi, który:
- posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej,
- włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej,
- przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki, zawodu położnej na podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał zawód, przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem, że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu, spełnia warunki, o których mowa w art. 11. ust. 2, pkt 2, 4 i 5: posiada dyplom ukończenia polskiej szkoły pielęgniarskiej lub odpowiednio polskiej szkoły położnych bądź uznany w innym państwie dyplom uznany w Rzeczypospolitej Polskiej za równorzędny, zgodnie z odrębnymi przepisami, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, posiada stan zdrowia pozwalający na wykonywanie zawodu,
- odbył 12-miesięczny staż podyplomowy w zakładzie opieki zdrowotnej.

Pielęgniarka, położna zamierzająca wykonywać zawód pielęgniarki, zawód położnej na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej winna złożyć w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych wniosek o przyznanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki, zawodu położnej i wpis do rejestru pielęgniarek, rejestru położnych.