Informacja dla indywidualnych praktyk - obowiązek sprawozda...

  • Informacja dla indywidualnych praktyk - obowiązek sprawozda...

Informacja dla indywidualnych praktyk - obowiązek sprawozdawczości

Pielęgniarki i położne prowadzące praktyki zawodowe są zobowiązane przedkładać sprawozdania objęte Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok. Jednocześnie informuje, że nie dotyczy to praktyk udzielajacych świadczeń jedynie w podmiocie 
leczniczym. 

Pielęgniarki i położne prowadzące praktyki zawodowe są zobowiązane przedkładać sprawozdania objęte Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na dany rok. Jednocześnie informuje, że nie dotyczy to praktyk udzielajacych świadczeń jedynie w podmiocie 
leczniczym. 
Wobec faktu, iż wojewodowie nie prowadzą rejestrów praktyk, nie posiadają dostępu do adresów e-mail, za pomocą którego moglibyśmy przesłać pismo przewodnie do praktyk. Dlatego też w dniu 20 grudnia 2019 r. skierowaliśmy prośbę do Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jako administratora Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą, o przekazanie wykazu Indywidualnych praktyk lekarzy i lekarzy dentystów oraz indywidualnych i grupowych praktyk pielęgniarek i położnych z terenu województwa mazowieckiego wraz 
Dodatkowe informacje: Oddział Współpracy Instytucjonalnej, Statystyki Medycznej i Analiz sprawę prowadzi: Maria Britwak - specjalista, wejście B, pok. 278, II piętro , tel. 22 695 69 88, faks 22 695-69-01. 
Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Mazowiecki. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/przetwarzanie danych-osobowych
z danymi umożliwiającymi nam przekazanie informacji o w/w obowiązku. Dnia 15 stycznia 2020 r. otrzymaliśmy informację, że potrzebne nam dane nie mieszczą się w katalogu danych jawnych. W związku z powyższym nie mamy możliwości poinformowania o obowiązku sprawozdawczym. 
Wobec tego zwracam się z prośbą o poinformowanie praktyk o obowiązku sprawozdawczym m.in. poprzez umieszczenie stosownej informacji na Państwa stronie internetowej. 
W związku z faktem, iż sprawozdania należy przekazać w wersji elektronicznej, informuję, że na stronie internetowej Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia funkcjonuje portal sprawozdawczy do przekazywania danych drogą elektroniczną - System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). System dostępny jest pod linkiem: https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/info.html lub na stronie www.csioz.gov.pl w zakładce Projekty/Statystyka/SSOZ. 
Dodatkowe informacje znajdują się również na naszej stronie internetowej (https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/statystyka-medyczna2) lub na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) (https://www.csioz.gov.pl/). 

Powrót