Biuletyn Informacji Publicznej - Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce

Zasady wykonywania zawodu

ZASADY WYKONYWANIA ZAWODU

Wykonywanie zawodu pielęgniarki polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz z zakresu promocji zdrowia.
Udzielanie świadczeń pielęgniarka wykonuje przede wszystkim poprzez:
1) rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych,
2) rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych,
3) sprawowanie opieki pielęgnacyjnej,
4) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
5) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
6) edukację zdrowotną.
Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się również:
1) nauczanie zawodu pielęgniarki,
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa,
3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.
Wykonywanie zawodu położnej polega na udzielaniu przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, a w szczególności świadczeń pielęgnacyjnych, zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych, rehabilitacyjnych oraz promocji zdrowia, w zakresie opieki nad kobietą, kobietą ciężarną, rodzącą i położnicą oraz noworodkiem.
Udzielanie świadczeń położna wykonuje przede wszystkim przez:
1) prowadzenie działalności edukacyjno-zdrowotnej w zakresie przygotowania do życia w rodzinie, metod planowania rodziny oraz ochrony macierzyństwa i ojcostwa,
2) rozpoznawanie ciąży i sprawowanie opieki nad kobietą w przebiegu ciąży fizjologicznej oraz przeprowadzanie badań niezbędnych w monitorowaniu ciąży fizjologicznej,
3) kierowanie na badania konieczne do jak najwcześniejszego rozpoznania ciąży wysokiego ryzyka,
4) prowadzenie porodu fizjologicznego oraz monitorowanie płodu z wykorzystaniem aparatury medycznej,
5) przyjmowanie porodu siłami natury wraz z nacięciem i szyciem naciętego krocza,
6) podejmowanie koniecznych działań w sytuacjach nagłych, do czasu przybycia lekarza, w tym przyjęcie porodu z położenia miednicowego oraz ręczne wydobycie łożyska,
7) sprawowanie opieki nad matką i monitorowanie przebiegu okresu poporodowego,
8) badanie noworodków i opiekę nad nimi,
9) realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji,
10) samodzielne udzielanie w określonym zakresie świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych,
11) profilaktykę chorób kobiecych i patologii położniczych.
Za wykonywanie zawodu położnej uważa się również:
1) nauczanie zawodu położnej,
2) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie opieki położniczej,
3) kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.